Положення про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

«Наварійський ліцей Пустомитівської міської ради»

  1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу (далі – Положення) визначає та закріплює норми, правила етичної поведінки усіх учасників освітнього процесу: педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків під час очного та дистанційного навчання.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, наказу МОН України від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, Статуту Наварійського ліцею, Правил внутрішнього розпорядку, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, інших нормативних документів у сфері освіти.

1.3. Мета Положення полягає у запобіганні порушень академічної доброчесності та забезпечення довіри до результатів освітнього процесу та освітньої діяльності.

1.4. Норми цього Положення закріплюють етичні принципи та правила, якими мають керуватися педагогічні працівники, здобувачі освіти та їх батьки під час освітнього процесу.

1.5. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу.

1.6. Педагогічні працівники, здобувачі освіти та їх батьки повинні виконувати норми цього Положення.

  1. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання (набутих компетентностей) здобувачів освіти, попередження порушень освітнього процесу; прозорості та відкритості в оцінюванні та моніторингу педагогічної діяльності працівників.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

– демократизму;

– відповідності чинному законодавству;

– соціальної справедливості;

– пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

– рівноправності;

– прозорості та відкритості;

– професіоналізму та компетентності;

– партнерства і взаємодопомоги;

– толерантності;

– поваги та взаємної довіри;

– відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

2.3. Кожен учасник освітньої діяльності наділений правом вільного вибору своєї громадської позиції, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.4. Офіційне висвітлення діяльності ліцею та окремих напрямів його розвитку може здійснювати керівник закладу або особа за його дорученням.

2.5. Кожен педагогічний працівник ліцею має:

– дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку;

– поважати особистості здобувачів освіти, батьків, колег;

– підвищувати професійний рівень шляхом відвідування семінарів, вебінарів тощо, організації самоосвіти;

– оцінювати результати навчання здобувачів освіти об’єктивно і неупереджено;

– дотримуватися правил ділової етики у спілкуванні, веденні переговорів, у тому числі телефонних.

– під час дистанційного навчання:

– вчитель/ка зобов’язаний(а) виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання (надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряти й оцінювати їх та надавати відгуки на виконані завдання).

– співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу, розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її обсяг та методику оцінювання виконаної роботи.

– для реалізації завдань індивідуальної освітньої траєкторії осіб з особливими освітніми потребами вчителям та асистентам вчителів інклюзивних класів/груп проаналізувати індивідуальну програму розвитку дитини, календарно-тематичне планування, визначити теми для вивчення в дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі онлайн у межах встановленого навантаження.

2.6. Педагогічний працівник ліцею не має права:

– навмисно перешкоджати освітній та трудовій діяльності працівників закладу;

– брати участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;

– порушувати норми законодавства про авторське право і суміжні права;

– перевищувати повноваження, які визначені посадовими інструкціями;

– використовувати мобільні телефони під час освітнього процесу, нарад або офіційних заходів, крім випадків, передбачених «Правилами використання мобільних телефонів (гаджетів) під час освітнього процесу в ліцеї» (додаток А).

  1. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (під час очної та дистанційної форми навчання)

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

– дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, Законів України;

– утвердження позитивного іміджу закладу освіти, утвердження його традицій;

– дотримання етичних норм спілкування під час очного та дистанційного навчання на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

– запобігання корупції, хабарництву;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм про авторські права;

– надання правдивої інформації про методики і результати власної освітньої діяльності;

– об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;

– надання якісних освітніх послуг із використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Порушенням академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти в ліцеї (Закон України “Про освіту”, Закону України “Про повну загальну середню освіту” ч.4. ст.43) вважається:

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

– відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи, які використовуються в освітньому процесі, стан виконання освітньої програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти;

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження результатів навчання) здобувачів освіти; а також такі форми обману, як:

– надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;

– використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;

– проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;

– необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

– невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

  1. Відповідальність за порушення академічної доброчесності педагогічних працівників

4.1. Академічна відповідальність за конкретне порушення академічної доброчесності визначається Законом України “Про освіту”, Законом України “Про повну загальну середню освіту” ч.5-6 ст.43) та даним Положенням.

4.2. Педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності:

– не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;

– не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;

– не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;

– можуть бути позбавлені педагогічного звання.

Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:

– вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;

– конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.

4.3. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника.

  1. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. Заходи спрямовані на дотримання академічної доброчесності, включають:

– ознайомлення педагогічних працівників із вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела інформації;

– ознайомлення педагогічних працівників із документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення;

– проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної власності;

– розміщення на веб-сайті НВК правових та етичних норм, принципів та правил, якими мають керуватися педагогічні працівники.

5.2. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею.

5.3. Положення доводиться до батьківської громадськості.

5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, а також Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

6.1. Поваги до педагогічних працівників.

6.2. Поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань.

6.3. Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

6.4. Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

6.5. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей.

6.6. Постійна підготовка до уроків, виконання домашніх завдань.

6.7. Самостійне подання щоденника для виставлення вчителем отриманих балів.

6.8. Надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам (особам, які їх замінюють).

6.9. Дотримання правил етики у спілкуванні з однолітками та дорослими.

6.10. Використання мобільних телефонів під час освітнього процесу відповідно до «Правил використання мобільних телефонів (гаджетів) під час освітнього процесу в освітньому закладі».

6.11. Учні під час дистанційного навчання мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетентностями та досягнення передбачених освітньою програмою результатів навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності.

6.12. Батьки зобов’язані забезпечити належні умови для дистанційного навчання, сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених результатів.

  1. Відповідальність за порушення академічної доброчесності здобувачів освіти

7.1. За порушення академічної доброчесності до учня може бути застосовано такі види академічної відповідальності (Закон України “Про освіту”, Закон України “Про повну загальну середню освіту” ч.7 ст.43) та дане Положення:

– зауваження;

– повторне проходження підсумкового оцінювання;

– повторне проходження державної підсумкової атестації;

– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

– позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

– повідомлення батькам /особам, які їх замінюють ( письмово) з наступною перевіркою;

– доведення інформації про академічну недоброчесність здобувачів освіти до класного колективу, батьків здобувачів освіти, батьківської громадськості класу, Батьківської ради ліцею, загальних зборів тощо.

7.2. Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Порушення розглядається на засіданні педагогічної ради, яка ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодження з органом самоврядування здобувачів освіти)

7.3. Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством.

  1. Виявлення порушень академічної доброчесності

Виявлення порушень академічної доброчесності в ліцеї здійснюється наступним чином:

Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником має право звернутися до керівника ліцею з письмовою заявою. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні педагогічної ради, яка ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодження з уповноваженою особою від трудового колективу).

Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності.

Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти.

  1. Комісія з питань порушення академічної доброчесності

9.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) – це незалежний орган, що діє в освітньому закладі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами ліцею морально-етичних та правових норм цього Положення.

9.2. До складу Комісії входять представники Батьківської ради, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

9.3. Комісія має такі повноваження:

-виявляти факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу.

-проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

-готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність .

-отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу.

-залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.

-доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора для подальшого реагування.

9.4. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

9.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

9.6. За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписує голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар.

  1. Заключні положення

10.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.

Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

10.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.

10.3. Положення про академічну доброчесність Наварійського ліцею схвалюється педагогічною радою та вводиться в дію наказом керівника.

10.4. Положення оприлюднюється на сайті ліцею.

10.5. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора ліцею.